VSR Mijn VSR

Hoe weet u of de schoonmaak volgens de contractuele afspraken wordt uitgevoerd? Daarvoor is er een systeem op de markt dat de kwaliteit van de schoonmaak objectief meet. Dat systeem is het door VSR in samenwerking met TNO opgestelde kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS.

Enkele tips en aandachtspunten:

  • Maak voor het uitvoeren van een meting volgens VSR-KMS altijd gebruik van gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en/of kwaliteitsinspecteurs! Die worden door de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) gecertificeerd. Om voor certificering in aanmerking te komen moeten ze de opleidingen VSR-KMS Kwaliteitscontrole en/of VSR-KMS Kwaliteitsinspectie met goed gevolg hebben afgelegd. Daarnaast dienen ze te beschikken over minimaal 2 jaar werkervaring. Gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs worden opgenomen in een openbaar register dat is te raadplegen op de website van SSK.
  • Ga in zee met een organisatie die beschikt over het VSR-keurmerk. Bedrijven met het VSR-Keurmerk, moeten gebruik maken van gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en/of kwaliteitsinspecteurs en moeten het meetsysteem VSR-KMS juist en volledig toepassen. Dat wordt jaarlijks onafhankelijk getoetst.
  • Voor het geautomatiseerd verwerken van VSR-KMS is software beschikbaar. VSR heeft met verschillende leveranciers van dergelijke softwarepakketten een licentieovereenkomst afgesloten.
  • Als er twijfels zijn over de uitkomst van de meting dan zijn er de volgende drie wegen die u kunt bewandelen
    • Meld uw twijfel en uw vraag of uw ontevredenheid over de meting bij het digitale Meldpunt van VSR. Uw melding wordt door VSR vertrouwelijk behandeld.
    • Mocht u een meer directe aanpak willen, dan kunt u via SSK een onafhankelijke uitvoeringsbeoordeling (second opinion) aanvragen door een controlerend inspecteur die de uitvoeringsbeoordeling uitvoert. De controlerend inspecteur voert niet zelf een VSR-KMS-meting uit, maar zal meelopen met een VSR-KMS meting en beoordelen hoe de meting procesmatig wordt uitgevoerd en of alle aspecten van VSR-KMS correct en volledig worden gevolgd.
    • Tenslotte kunt u een beroep doen op het Deskundigenforum. Het Deskundigenforum is een onafhankelijk deskundigenforum dat uitspraak kan doen bij geschillen over het hanteren en uitvoeren van de VSR-KMS-systematiek.

Kortom: VSR-KMS is een alomvattend objectief en uniform meetsysteem dat van het begin (opleiding) tot het einde (handhaving) met kwaliteitswaarborgen is omgeven.

Meer informatie over VSR-KMS vindt u in deze brochure 'Meten van schoonmaakkwaliteit'.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht